Westcon Power & Automation AS (WPA) er i dag en av de ledende aktørene på installasjon og systemintegrasjon av elektriske fremdriftsløsninger. Vi fokuserer i høy grad på miljøteknologi og energieffektivisering i alle segmenter, og bistår våre kunder i valg og utarbeidelse av energieffektiviserende løsninger fra ide og planlegging, til installasjon og sluttdokumentasjon.

WPA er en del av Westcon Group, og sammen har vi stort fokus på grønne løsninger, blant annet landstøms-anlegg og installasjon av batteriløsninger. Dette er med å bidra til reduksjon av blant annet klimagasser og drivstoff.

Vår virksomhet

WPA er en elektroinstallasjons bedrift med over 30 års erfaring innen det maritime elektro og automasjons markedet. Hovedkontoret er lokalisert ved Westcon Yards AS i Ølensvåg i Vindafjord kommune. I tillegg har vi lokasjoner ved Westcon’s verft i Florø og på Karmsund.

Bedriften utfører hovedsakelig tjenester innen engineering og installasjon av elektro- og automasjonsløsninger. Selskapet har opparbeidet bred erfaring innenfor oppgradering av borerigger, olje- og gassinstallasjoner, skipsbygging og skipsreparasjon. I dag har selskapet rundt 100 fast ansatte.

Westcon Power & Automation AS er sertifisert I henhold til følgende standarder:

ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet

ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljø

Hvordan vi jobber

Åpenhet er grunnlaget for bærekrafts-rapportering. Vi inviterer med dette våre interessenter til å forstå hvordan vi driver organisasjonen vår ved å gi innsikt i våre kjerneverdier, interne ledelsesstruktur og bærekrafts integrasjon. Les mer om dette under.

Hva vi skal være

· Vi skal være en bærekraftig og foretrukket aktør innen miljøvennlige løsninger i maritim industri

· Vi skal kontinuerlig utvikle selskapets ressurser og kompetanse

· Vi skal være en sikker og trygg arbeidsplass for våre medarbeidere

· Vi skal være en pålitelig samarbeidspartner

 

Virksomheten vår skal være preget av tillit, åpenhet og langsiktige forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og det øvrige samfunn.

Våre aktiviteter skal planlegges og gjennomføres på en sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre miljø og materielle verdier tas vare på.

Visjon – Verdier - Prinsipper

Westcon Power & Automation ønsker å drive på en slik måte at vår innsats kan være med å bidra til å skape en bærekraftig fremtid for våre kunder, våre ansatte og for samfunnet vi er en del av, ved å håndtere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter på en ansvarlig måte. Vi skal jobbe for en bærekraftig praksis i alle våre prosesser og arbeidsmetoder. Det er viktig at vår drift ikke går på bekostning av mennesker, samfunn eller miljø.

For å være en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver også i fremtiden, mener vi at det å jobbe med bærekraft er helt avgjørende. Vi skal kontinuerlig jobbe med å utvikle vår kompetanse, og være en foretrukken leverandør av tjenester relatert til bærekraft og miljøvennlig teknologi.

Vi vet at våre kunder er opptatt av bærekraft, og vi skal bistå på veien mot å ta bærekraftige valg.

Vår virksomhet skal kontinuerlig vurdere effekten på både miljø og samfunn i de prosjekter vi deltar i. For våre ansatte skal vi være en sikker og trygg arbeidsplass, og vi skal bygge kompetanse for fremtiden. Vi skal ta hensyn til alle våre interessenter, herunder samfunn og naboer, og være en aktiv og positiv bidragsyter til det grønne skiftet.  

For å bidra best mulig videre inn i fremtiden, ønsker vi å strukturere vårt arbeid innen bærekraft enda mer, ved kontinuerlig å arbeide med å forstå hvilken innvirkning vår bedrift kan ha, og hvor vi i størst grad kan påvirke og utgjøre en forskjell. Vi ønsker å synliggjøre enda tydeligere de tiltak vi allerede har iverksatt, samt fortsette å iverksette tiltak der det er behov.

Tett oppfølging av tiltak og resultater skal være en naturlig del av vår arbeidshverdag.

Bærekraftstrategien vår gjelder for alle ansatte, samt eksternt personell som arbeider for bedriften. Alle ledere i bedriften er ansvarlig for å implementere strategien innenfor sin avdeling.  Strategien synliggjøres i bedriftens policyer, handlingsplaner og styringsdokumenter.

Styret og eiere forventer at bedriften følger opp bærekraft i aktiviteter og prioriteringer.

Vår tilnærming til bærekraft

Bærekraft er et bredt begrep som dekker en rekke økonomiske, sosiale og miljømessige områder, og vår innvirkning kan være positiv eller negativ. Vår tilnærming til bærekraft er å prøve å forbedre hvordan vi gjør ting i vårt daglige virke, og under vår bærekraftsreise, skal vi stadig søke å heve våre ambisjoner.  

Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til oppnåelse av FN’s bærekraftsmål. Det betyr at vi ønsker å styre vår innsats inn mot de områdene hvor vi mener vi kan bidra mest, altså hvor vår klimapåvirkning er størst og hvor vår innsats kan utgjøre en forskjell.

 

Vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid gjennom

·  Vår virksomhet – miljøvennlige og energieffektive løsninger

·  Vår praksis – opptre ansvarlig og bærekraftig

 

Westcon Power & Automation har vært miljøsertifisert til ISO 14001 siden 2020.

Hvordan vi styrer bærekraft

Vår tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling, og våre styringssystemer inkluderer retningslinjer og krav som vi jobber etter.

Vår bærekraft policy beskriver våre grunnleggende prinsipper for bærekraftig og ansvarlig atferd. Våre etiske retningslinjer beskriver de etiske prinsippene som vi styrer etter, hvordan våre forretningspartnere skal behandles og hva som forventes av våre ansatte.

Våre retningslinjer skal sikre at vår forretningsatferd skjer i henhold til lover og regler, samt våre interne retningslinjer angitt i styrende dokumenter. Retningslinjene skal gi støtte til alle ansatte i deres arbeidsutførelse og sørge for at alle aktiviteter utføres på en etisk forsvarlig måte.

Forventinger til våre leverandører er beskrevet i våre etiske retningslinjer for leverandører, og alle vi samarbeider med er forventet å opptre i samsvar med disse.

Våre beslutningstakere innen bærekraft

·  Styret

·  Daglig Leder

·  Deltagere i ulike arbeidsgrupper har rådgivende roller

Daglig leder er ansvarlig for bærekraftsarbeidet.

Våre fokusområder

Vi har valgt fire fokusområder for bærekraftsarbeidet vårt:  

·  Bærekraftig produksjon
·  Trygg arbeidsplass
·  Utvikle mennesker og kompetanse
·  Lokalsamfunn og langsiktig verdiskaping 

Bærekraftig produksjon

Vi skal jobbe for bærekraftig praksis i vår virksomhet. Dette innebærer arbeidsmetoder, materialbruk og våre prosesser. WPA er en installasjonsbedrift, og at måten vi produserer på er bærekraftig, står helt sentralt i vårt bærekrafts arbeid.

Trygg arbeidsplass

Sikkerhet og en trygg arbeidsplass er essensielt for oss som jobber i WPA. Vi skal fortsette å jobbe videre med å utvikle en enda tryggere arbeidsplass for alle våre dyktige medarbeidere.

Utvikle mennesker og kompetanse

Vi skal fortsette å utvikle våre medarbeidere innenfor områder hvor vi allerede er gode, men vi skal også bygge kompetanse der vi ser behov nå og fremover. WPA skal satse på menneskene, for det er kompetansen til våre medarbeidere som gir oss livets rett.

Lokalsamfunn og langsiktig verdiskaping

Vi skal fortsette å utvikle selskapet og driften, slik at vi kan fortsette å skape verdier for oss og for samfunnet vi er en del av.

Bærekraft - hva vi gjør

Westcon Power & Automation er ISO 14001 sertifisert, standard for miljøledelse, og jobber aktivt med forbedringer innen miljø. Gjennom kartlegging av våre miljøaspekter, har vi god oversikt over aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet. Miljøaspekter og miljøprestasjon gås jevnlig igjennom, og det er satt opp miljømål og handlingsplan for aksjoner som skal settes i verk for å begrense effekten av miljøaspektene.

Våre kartlagte miljøaspekter er avfall, utslipp til ytre miljø, forbruk av drivstoff og forbruk av energi.

Våre miljømål er at vi skal kildesortere alt avfall som er mulig å kildesortere, vi skal ha maks 30% blandet avfall, vi skal ha 0 utslipp til miljøet, vi skal unngå reisevirksomhet der det finnes andre alternativer, og vi skal forbruke minst mulig energi.

Vi har gode avfallsløsninger, et bevisst forhold til forbruk av energi, til egen reisevirksomhet og til transport generelt. Vi overvåker vårt forbruk og registrerer følgende:

·       Statistikk for leveranse av avfall

·       Rapport på strømforbruk

·       Rapport på drivstoff-forbruk

Vi har utført flere energibesparende tiltak. Blant annet har vi pågående aktivitet med å bytte til LED-belysning og installering av sensorstyring og varmestyring i våre lokaler. Det er tilrettelagt med el-billadere for våre ansatte på arbeidsplassen. I tillegg er lokal tilknytning med på å bidra til mindre kjøring generelt for våre ansatte.

Vi jobber i stor grad papirløst, og tilstreber i alle avdelinger minst mulig forbruk av papir og papirutskrift. Det prøves ut elektronisk notisbok som et ytterligere tiltak. I tillegg utvikles nytt nettbasert ERP system.

Vårt KHMS styringssystem er elektronisk, og alle våre håndbøker, prosedyrer og instrukser ligger tilgjengelig på bedriftens intranett. I tillegg er avviksregistrering og stoffkartotek elektronisk.

Gjennom en tydelig og dokumentert miljøprofil, og kontinuerlig fokus på miljøvennlig drift, oppnår man positiv effekt på klima, miljø og økonomi.

Mennesker og samfunn

Vår bedrift har en sterk forankring i lokalmiljøet, og fokuserer på rekruttering av lokal arbeidskraft. Vi har et jevnt inntak av lærlinger for å stimulere til vekst av kompetente fagpersoner. I tillegg fokuseres det på kompetansebygging av våre medarbeidere gjennom kursing innenfor ulike områder i virksomheten.

Videre er det viktig for oss å bidra til et inkluderende arbeidsliv ved å ta imot mennesker gjennom arbeidsrettede tiltak.  

Vår bedrift ønsker å være en god bidragsyter til lokalsamfunnet ved å støtte lokal idrett og kultur. Vi har blant annet bidratt til lysløype, flombelysning på fotballbaner og sponsing av sykkellag. Panteflasker leveres til lokale idrettslag. Vi benytter lokale leverandører og butikker ved kjøp av dagligvarer, drivstoff, taxi-tjenester, arrangementer, IT-system, kantine og renholdstjenester etc.

Slik mener vi at det skapes verdifull, sosial, rettferdig og inkluderende aktivitet i vårt lokalsamfunn.

Våre viktigste interessenter

Westcon Power & Automation har gjennomført kartlegging av interne og eksterne interesseparter som kan ha effekt på selskapets evne til å levere produkter og tjenester.

De enkelte interesseparter er risiko evaluert med tanke på hvilke risikoer og muligheter de kan utgjøre for bedriften innen omdømme, strategi, avkastning, lovkrav og kontrakts krav, arbeid med miljøeffektive løsninger, miljøpåvirkning, samarbeid m.m.

Våre interne interesseparter

·       Eiere

·       Aksjonærer

·       Styre

Våre eksterne interesseparter

·       Samarbeidspartnere

·       Underleverandører

·       Myndigheter

·       Tilsynsorgan

·       Kunder

·       Samfunn / naboer

·       Ansatte og pårørende / familie

Risiko og mulighet

Mange ulike faktorer kan ha en betydelig effekt på selskapets finansielle resultater. Vi har innsett at det å jobbe med bærekraft er helt avgjørende. Vi ønsker å være en del av løsningen og bidra til å løse vår tids utfordringer. I forhold til konkurransekraft og omdømme, ønsker vi å ligge i forkant av krav fra kunder og myndigheter. Vi har troen på at dette kan gi oss enda bedre omdømme og økt konkurransekraft, og samtidig tiltrekke oss flere kunder og jobbsøkere.

Risikoer vi ser:  

·       Ikke evne omstilling til markedet og kundene sitt behov

·       Ikke evne omstilling i henhold til nytt regelverk

·       Kostnadsutfordring knyttet til pris-og lønnsvekst i prosjekt der tilbud er gitt på tidligere tidspunkt

·       Manglende soliditet og likviditetsutfordring

·       Stor etterspørsel etter samme personell i arbeidsmarkedet

Muligheter vi ser:  

·       Større markedsandel av offshoreservice-markedet

·       Investeringsvilje gjør det mulig å dyrke det grønne skiftet enda mer

·       Samarbeid med andre aktører og 3. parts leverandører vil styrke vår markedsposisjon

·       Markedsføre selskapet som produsent og utvikler av bærekraftige løsninger for det maritime markedet

 

Vår virksomhet skal kontinuerlig jobbe for å sikre en bærekraftig tilpasning av selskapet, og samtidig finne nye muligheter og veier til vekst.